Словарь предпринимателя

A
Aktiva
Aktiva je jedním ze základních pojmů účetnictví jako takového. Obecně lze aktiva charakterizovat jako majetek podniku seřazený podle jednotlivých druhů: — dlouhodobý hmotný  a nehmotný majetek, — zásoby, — pohledávky, — finanční majetek

Активы

Активы одно из основных понятий бухгалтерского учета. Обычно за ним скрывается имущество фирмы:  — долговременное материальное и нематериальное имущество, — запасы, — дебиторская задолженность, — финансовое имущество

D
Daňová evidence pro fyzické osoby
Daňová evidence je zjednodušený účetní systém, který je založený na prostém sledování peněžních toků podnikatele. To znamená, nesledují se náklady a výnosy, ale až skutečný pohyb příjmů a výdajů. Daňová evidence nahrazuje tzv. jednoduché účetnictví, které mohli podnikatelé vést až do konce roku 2003. Právně je definována v § 7b zákona o daních z příjmu. Daňovou evidenci mohou vést fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou. Tzn jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníky sdružení a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku.

Налоговый учет для физических лиц

Налоговый учет для физических лиц – это упрощенный бухгалтерский учет, основанный на простом слежении за финансовыми потоками. Т.е. нет учета затрат и доходов, а отслеживается движение реальной выручки (заработков) и реальных расходов. Такой тип бухгалтерского учета имеют право вести только ИП, оборот которых не превысил в предыдущем отчетном году 25 млн Кр, не являющиеся участниками товарищества и не записанные в реестре торговой палаты.